Šta je magnetna rezonanca ?

Magnetna rezonanca je savremena dijagnostička metoda koja omogućava prikaz unutrašnjosti ljudskog organizma u cilju dobijanja tačne i pouzdane dijagnoze.

Metoda je potpuno neškodljiva i bezopasna; zasniva se na delovanju radio-talasa unutar jakog magnetnog polja, bez upotrebe jonizujućeg zračenja i bilo kakvih izvora radioaktivnosti.

Magnetnom rezonancom je moguće prikazati sve organe i organske sisteme, izuzev plućnog parenhima gde se zbog velike količine vazduha (a male količine vode u tkivu) magnetna rezonanca ne koristi u cilju precizne dijagnostike.

S obzirom da je apsolutno neškodljiva i neinvazivna metoda pregledi se mogu ponavljati bez ikakve bojazni i rizika po zdravlje pacijenta.

U cilju precizne dijagnostike ponekad je neophodno aplikovati paramagnetno kontrastno sredstvo (Gadolinijum), čiji je potencijal da izazove alergijsku reakciju praktično zanemarljiv. Procenu kada se aplikuje paramagnetni kontrast vrši ordinirajući lekar-radiolog.

Pregled na magnetnoj rezonanci ?

Pregled na magnetnoj rezonanci traje od 30 – 60 minuta, u zavisnosti od toga koji deo tela se snima.

Potrebno je da, pre pregleda magnetnom rezonancom, date informacije o zdravstvenim problemima koje imate, o ranijim, a naročito skorijim hirurškim intervencijama, alergijama, kao i ako znate ili sumnjate da ste u drugom stanju.

Magnetno polje nije štetno po zdravlje, ali postoji mogućnost da poremeti rad određenih medicinskih uređaja (npr. pejs-mejkera). Većina ortopedskih proteza i implanata je kompatibilno sa magnetnim poljem, ali, ako ih imate u svom telu, kao i bilo koji drugi metalni predmet, apsolutno je neophodno da o tome obavestite radiološkog tehničara pre ulaska u prostoriju sa uređajem za magnentu rezonancu.